نحوه اجرای قانون جدید امورگمرکی در گمرکات سراسر کشور

تاريخ: 28/1/1391

شماره بخشنامه: -

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه اجرای قانون جدید امورگمرکی

در گمرکات سراسر کشور

معاونت حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به شرح زیر اعلام نموده است 
با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون جدید امورگمرکی مصوب 1390 و نظر به اینکه در ماده 164 قانون مزبور مقرر گردیده است آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد،

لذا به منظور جلوگیری از ایجاد خلاء و یا ابهام در نحوه اجرا و اقدام در گمرکات، برابر مصوبه شماره 248180/ت 47775 ه مورخ 16/12/90 که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 22/12/1390 نیز چاپ گردیده است، ذکر گردیده «آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن با رعایت احکام مقرر در قانون امورگمرکی مصوب 1390 تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اخیرالذکر برای اجرا تنفیذ می‌شود».شایان ذکر است در مواردی که احکام مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب سال 1351 با احکام مقرر در قانون امورگمرکی مصوب 1390 مغایرت یا تعارضی ندارد اجرای کامل آن فاقد ایراد بوده لیکن در آن قسمت از مواد آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر که مفاد آن با احکام قانون مصوب 1390 مغایرت یا تعارض دارد اجرای آیین‌نامه با رعایت احکام قانون مصوب 1390 امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 

 

 

 

Top