واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/. و نقره و پلاتین صرفا به صورت اعتباراسنادی دیداری و با ارزمتقاضی

تاريخ: 28/1/1391

شماره بخشنامه: 9508/722/4368/73/20

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/. و نقره و پلاتین صرفا به صورت اعتباراسنادی دیداری و با ارزمتقاضی

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 9508/722/4368/73/20 مورخ 26/01/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:پیرو بخشنامه های شماره 139223/110986/722/4368/73/221 مورخ1/7/90 و171670/155824/307/7616/73/292 مورخ 28/8/90 به پیوست تصویر نامه شماره 1000/60 مورخ 8/1/91 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمائم پیوست مبنی بر اینکه واردات شمش طلا با استاندارد حداقل عیار 995/. ونقره و پلاتین صرفا به صورت اعتباراسنادی دیداری و با ارزمتقاضی امکان پذیر است ارسال میگردد ، خواهشمند است دستور فرمایید بارعایت کامل مقررات اقدام لازم بعمل آورند.* یادآور می شود متن بخشنامه.......

.* یادآور می شود متن بخشنامه شماره 1000/60 مورخ 8/1/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره 1020/60 مورخ 30/7/1390 و 1038/60 مورخ 14/12/1390 به اطلاع می رساند واردات شمش طلا با استاندارد حداقل 0.995 و نقره و پلاتین صرفا به صورت اعتبار اسنادی دیداری و با ارز متقاضی امکان پذیر می باشد. ضمنا به پیوست صفحات (27) و (15) از بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) به منظور جایگزینی با صفحات مشابه ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را به شعب ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.* یادآور می شود متن صفحه (15) اصلاح شده به شرح زیر است : 17-1-18-عدم تایید سیاهه کرایه حمل توسط اتاق بازرگانی و یا عدم ارایه سیاهه کرایه حمل. 18-1-18 - درصورت مغایرت در هزینه بازرسی، در صورتیکه هزینه بازرسی کمتر از وجه مندرج در شرایط اعتبار اسنادی باشد به میزان صورتحساب ارایه شده و در صورتیکه بیشتر از وجه تعیین شده در شرایط اعتباراسنادی باشد پرداخت در سقف هزینه بازرسی طبق شرایط اعتباراسنادی مجاز می باشد. 19-1-18 - چنانچه اسناد حمل بعلت مغایرت در متن گواهی بازرسی صادره جهت کالاهایی که مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشند با متن تعیین شده (پیوست شماره 5 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) بصورت وصولی دریافت گردد می‌بایست پس از تسویه حساب با مشتری با موافقت کارگزار به طریق ذیل عمل شود: الف - کپی اسناد بمنظور بازرسی کالا توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی در محوطه گمرک به واردکننده تسلیم گردد. ب - درصورتیکه هزینه بازرسی بعهده فروشنده باشد، بمیزان معادل ارزی صورتحساب ارایه شده توسط شرکت بازرسی مجاز ایرانی ، از مبلغ اعتبار اسنادی کسرشود. ج - پس از دریافت گواهی شرکت بازرسی مجاز ایرانی مبنی بر مطابقت کمی، کیفی و بسته بندی کالا با شرایط نهایی مندرج در متن اعتبار اسنادی ، اسناد ظهرنویسی و پرداخت وجه اسناد پس از کسر هزینه بازرسی بارعایت سایر مقررات مجازمی باشد. 20-1-18- چنانچه اسناد حمل کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری به جهت تاریخ صدور گواهی بازرسی مقدم بر تاریخ بارنامه و یا مغایرت در متن گواهی بازرسی (پیوست شماره 2 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی) و یا عدم ارایه گواهی بازرسی بصورت وصولی دریافت شود ظهرنویسی اسناد و پرداخت وجه منوط به ارایه تاییدیه سازمان ملی استاندارد خواهد بود. 21-1-18 - ارایه گواهی بازرسی از طرف شرکت دیگری بجز شرکت بازرسی تعیین شده در اعتبار اسنادی مشروط به عدم هرگونه ادعا از طرف شرکت بازرسی اولیه. 22-1-18 - ارایه اسناد شخص ثالث بجز بارنامه. 23-1-18 - ارایه اسناد پس از انقضای سررسید حداکثر تا 90 روز. تبصره: درمورد اعتبارات اسنادی به نرخ شناور (هر دلار 1750 ریال) یا کمتر و صادراتی در صورتی که اعتباراسنادی طبق مقررات قابل تمدید باشد. 24-1-18- اسناد رسیده اضافه بر ثبت سفارش و همچنین افزایش مبلغ فوب کالا از محل کاهش هزینه حمل اعتبار اسنادی در صورت اصلاح اوراق ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن وتجارت. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخ شناور (هر دلار 1750 ریال) یا کمتر و صادراتی در سقف مبلغ اعتبار اسنادی و با موافقت دستگاه تخصیص دهنده ارز بلامانع است. *یادآور می شود متن صفحه (27) اصلاح شده به شرح زیر است : تبصره 1 : گشایش اعتباراسنادی جهت ورود موقت کالاها به جزطلا ، نقره و پلاتین بارعایت بند (8) ذیل بصورت مدت دار حداکثر شش ماهه و برای کالاهای مذکور (طلا ، نقره و پلاتین) حداکثر دو ماهه امکانپذیر است. ضمناً ورود موقت کالا با استفاده از تسهیلات خطوط اعتباری ریفاینانس مجاز نمی باشد. 7- اخذ تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا و جریمه عدم ارایه آن طبق بند "ی" این بخش و تکمیل فرم پیوست شماره 1 در زمان گشایش اعتباراسنادی الزامی است. 8- گشایش اعتباراسنادی جهت کالاهای ورود موقت فقط از محل ارز متقاضی پس از اخذ مجوز از دفتر امور صادرات گمرک ایران و انجام ثبت سفارش و ثبت آماری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع بوده و همچنین ارایه اصل نسخ ثبت سفارش به بانک عامل جهت گشایش اعتبار الزامی می باشد. 9- گشایش اعتباراسنادی ، ثبت سفارش برات اسنادی ، حواله وجه به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشور دیگر (به غیر از رژیم اشغالگر قدس) و ترانزیت کالا، بدون رعایت مقررات صادرات و واردات کشور در چارچوب مقررات متحدالشکل 600UCP و 522URC با ارز متقاضی بلامانع می‌باشد. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی و ثبت سفارشات براتی اخذ 30 درصد پیش دریافت، موقع گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی الزامی است.

 

Top