بخشنامه گمرك در خصوص شرایط قرنطینه نباتی برای واردات بذر بدون پوشش کرفس جهت کاشت از کشور فرانسه

تاريخ: 28/1/1391

شماره بخشنامه: 352/740/466/73/11

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط قرنطینه نباتی برای واردات بذر بدون پوشش کرفس جهت کاشت از کشور فرانسه

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 352/740/466/73/11 مورخ 16/1/91 را به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره 2107569/90 مورخ 27/12/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر نامه شماره 7784/90 مورخ 23/12/90 دفتر حمایت از سرمایه گذاری ، کار آفرینی و توسعه تجارت کشاورزی–وزارت جهادکشاورزی وتصویرنامه شماره 730/24405- 27/12/90 سازمان حفظ نباتات همراه یکبرگ شرایط قرنطینه ای واردات بذربدون پوشش کرفس جهت کاشت از کشور فرانسه جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 2107569/90 مورخ 27/12/90 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویر

 

نامه شماره 7784/6/90 مورخ 23/12/90 دفتر حمایت از سرمایه گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی به انضمام تصویر نامه شماره 730/24405 مورخ 7/12/90 سازمان حفظ نباتات همرایه یک برگ شرایط قرنطینه ای واردات بذور بدون پوشش کرفس جهت کاشت از کشور فرانسه جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره   7784/6/90 مورخ 23/12/90 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 730/24405- 27/12/90 سازمان حفظ نباتات در خصوص شرایط قرنطینه نباتی واردات بذر بدون پوشش کرفس ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موارد جهت اجرا به مراجع ذیربط به نحو مقتضی اعلام گردد.

 

 

 

Top