خصوص لیست ماشین آلات راهسازی قابل ورود توسط شرکت توران تو

تاريخ: 2/2/1391

شماره بخشنامه: 190110/113/656/73/72

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص لیست ماشین آلات راهسازی قابل ورود

توسط شرکت توران تو

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامهشماره 190110/113/656/73/72 مورخ 26/1/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است :

به پیوست تصویرنامه شماره 2105210/90 سازمان توسعه و تجارت بهانضمامنامه 181194/60 معاونامورصنایعواقتصادیوزارتصنعت،معدنوتجارتولیستماشین آلات راهسازی قابل ورود شرکت توران تو ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید پس از ارائه لیست ارزش توسط دفتر تعیین ارزش و ثبت سفارش معتبر با رعایت مقررات اقدام لازم مبذول گردد . بدیهی است این ابلاغ صرفا جهت گمرکات تخصصی ماشین آلات راهسازی بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع می باشد .

* یاد آور می شود متن نامه شماره 2105210/90 مورخ 21/9/1390 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است : به پیوست تصویرنامه شماره 181194/60 مورخ 20/9/1390 امور صنایع و اقتصادی در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود ممهور به مهر بر جسته این دفتر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و سایر مقررات ارسال می گردد .* یادآور می شود متن نامه شماره 181194/60 مورخ 20/9/1390 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است : پیرونامه شماره 134135/60 مورخ 3/7/90 مبنی بر اعلام فهرست ماشین آلات راهسازی و بنا به درخواست شماره 162925/60 مورخ 17/8/90 بدینوسیلهمشخصاتشرکتتورانتونمایندهشرکت HITACHI و زاگرس ماشین نماینده شرکت BELAZ جهت اقدام لازم امکان ثبت سفارش اعلام می گردد .

 

 

 

 

Top