بخشنامه گمرك در مورد سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت

تاريخ: 3/2/1391

شماره بخشنامه: 3413/113/292/73/23

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص مغایرت تصویب نامه شماره 172374/ت 47330 مورخ 1/9/1390 هیئت وزیران در مورد سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت با تبصره (2) ماده (145)قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره (2) ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه 3413/113/292/73/23 مورخ 26/1/1390 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 184639/176944/113/292/73/313 مورخ 13/9/1390 موضوع تصویب نامه شماره 172374/ت 47330 مورخ 1/9/1390 پیرامون سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051020 و10051090 به پیوست تصویر اعلام نظر قطعی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 77817 هـ/ب مورخ 20/12/1390 مبنی بر مغایرت مصوبه صدرالذکر با تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 –وتبصره (2)ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب 1389 جهت اقدام بارعایت کامل سایرمقررات ارسال میگردد.

 

شایان ذکراست ماخذحقوق ورودی ذرت دامی وسایردانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051020 و 10051090 براساس ردیف های (33) و (34) فهرست منضم به بخشنامه شماره 194190/192686/740/466/73/324 مورخ 28/9/1390 می باشد.*یادآور می شود متن نامه شماره 77817هـ/ب مورخ 20/12/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 172374/ت47330ک مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعیین سود بازرگانی ذرّت دامی و...»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به اینکه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ نیز مقرّر می‌دارد: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی، با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود»، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به تعیین میزان سود بازرگانی به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به ضرورت تعیین آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می‌باشد.

 

Top