بخشنامه گمرك در خصوص مجوز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مورد صادرات الکل طبی

تاريخ: 3/2/1391

شماره بخشنامه: 14481/747/859/71/31

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجوز وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مورد صادرات الکل طبی

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 14481/747/859/71/31 مورخ 3/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:به پیوست تصویر نامه شماره 102057/665 مورخ 14/10/90 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویر نامه 216-210/91 مورخ 26/1/91 سازمان توسعه تجارت ایران در جواب استعلام دفتر صادرات ، در خصوص صادرات الکل طبی ارسال و اعلام می گردد صادرات الکل خوراکی ( سفید) موکول به مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد. لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم دستور فرمایید مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.*یادآور می شود متن نامه شماره 216-210/91 مورخ 26/1/1391 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 232170/215213/767/859/71 مورخ 19/11/90 در خصوص صادرات 1000 (یکهزار)کارتن الکل طبی به اطلاع می رساند با توجه به اینکه صدور الکل خوراکی براساس شرع مجاز نمی باشد.لذا به نظر می رسد مجوز صادره توسط معاونت داروی سازمان غذا و دارو در همین راستا ارائه گردید.

Top