بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LINGONG سا ل 2012

 

 

 

تاريخ: 4/2/1391

شماره بخشنامه: 15878/4093/205/24/36

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LINGONG سا ل 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 15878/4093/205/24/36 مورخ 3/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 464 مورخ 22/1/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست یک برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG LiNGONGسال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت همیار ماشین ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد

 

 

 

 

Top