بخشنامه گمرک در مورد انجام کلیه امور مربوط به ورود اطلاعات کارت های حق العمل کاری توسط دفتر واردات

تاريخ: 13/2/1391

شماره بخشنامه: 261169/253/2

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد انجام کلیه امور مربوط به ورود اطلاعات، ویرایش، حذف ، تعلیق و رفع تعلیق کارت های حق العمل کاری توسط دفتر واردات

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 261169/253/2 مورخ 28/12/1390 رابهشرحزیراعلامنموده است:

پیرو تاکیدات مقام ریاست کل گمرک ایران در خصوص پالایش اطلاعات سیستم کدینگ و نظر به اخذ اطلاعات از مراجع رسمی و پیرو جلسات متعدد با دفتر واردات در خصوص مدیریت کارت های حق العمل کاری مقرر گردیده است کلیه امور مربوط به ورود اطلاعات، ویرایش، حذف ، تعلیق و رفع تعلیق کارت های حق العمل کاری صرفاً توسط دفتر واردات صورت پذیرد و هیچ اقدامی در خصوص موارد مذکور توسط گمرکات اجرایی صورت نپذیرد. در خصوص کارت های بازرگانی موقت جهت ورود موقت خودرو،‌کامیون‌، اتوبوس های حامل مسافر و ... ضمن اخذ دستور کتبی مدیریت آن گمرک صرفا برای آن گمرک در طی بازده زمانی کوتاه مدت کارت های بازرگانی موقت به شرح دستورالعمل پیوست ایجاد گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مسئولین کدینگ و احراز هویت ضمن رعایت موارد مذکور از ابتدای سال 1391 نسبت به اجرایی کردن‌ آن اقدام نمایند.نظر به اهمیت موضوع نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه توسط مدیران گمرکات اجرایی قویا مورد تاکید می باشد.

Top