توضیحات گمرک آئین نامه ضوابط فنی خودروهای وارداتی نو و کارنکرده و تاکید بر لزوم نو و کارنکرده بودن خودروهای موضوع بند یک بخشنامه مذکور

تاريخ: 13/2/1391

شماره بخشنامه: 21307/103/2537/73/44

توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشنامه اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت در مورد اصلاح آئین نامه ضوابط فنی خودروهای وارداتی نو و کارنکرده و تاکید بر لزوم نو و کارنکرده بودن خودروهای موضوع بند یک بخشنامه مذکور


مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 21307/103/2537/73/44 مورخ 11/2/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 058/91/252179/103/2537/73/6 مورخ 6/11/91 به پیوست تصویر نامه شماره 409-210/91 مورخ 4/2/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت موضوع بند یک بخشنامه موصوف می بایست نو و کارنکرده باشند . خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند.*یادآور می شود متن نامه شماره 409-210/91 مورخ 4/2/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است: بازگشت به نامه شماره 5835/91/253574/103/2527/73 مورخ 2/1/1390 در خصوص نحوه اجرای مصوبه شماره 247297 /ت 47722 هـ مورخ 15/12/1390 به آگاهی می رساند،به نظر این دفتر صرفا خودروهای نوقابل ورود می باشند. .*یادآور میشودمتن بخشنامه شماره 4058/91/252179/103/2537/73/6 مورخ 6/11/1391 گمرک جمهوری اسلامی ایران قبلا براي شركت‌ها ارسال شده است.

 

Top