توضیحات گمرک در خصوص نحوه تعیین سود بازرگانی و ترخیص 242 قلم کالاها و محصولات بخش کشاورزی

تاريخ: 16/2/1391

شماره بخشنامه: 7790/740/466/73/18

توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تعیین سود بازرگانی و ترخیص 242 قلم کالاها و محصولات بخش کشاورزی

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 7790/740/466/73/18مورخ 23/1/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 66395/62937/740/466/73/101 مورخ 4/4/1390 و 1779/177080/740/466/73/342 مورخ 5/9/1390 و 194190/192686/740/466/73/324 مورخ 28/9/1390 و 205280/740/466/73/342 مورخ 12/10/1390 به پیوست تصویر نامه شماره 4343/ م /خ/ ص مورخ 27/12/1390 اداره کل مقررات صادرات و واردات ، سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 3192/020/م مورخ 15/11/1390 وزارت جهاد کشاورزی منضم به فهرست 242 قلم کالا و محصولات بخش کشاورزی ارسال و موارد بشرح ذیل اعلام می دارد.

:‌ 1- با توجه به نامه فوق الذکر اداره کل مقررات صادرات و واردات‌، سازمان توسعه تجارت ایران ، به استناد نامه شماره 163539 /12050 مورخ 7/9/1389 دفتر حقوقی ریاست جمهوری و به استناد بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی، تعیین سود بازرگانی از اختیارات هیأت وزیران می باشد. لذا ماخذهای اعلامی طی فهرست ضمیمه تا تصویب توسط هیات وزیران و ابلاغ آن از طریق اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ،‌قابلیت اجرایی ندارد و کماکان ماخذهای اعلامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی طی فهرست 159 قلم کالا موضوع بخشنامه سریال شماره 423 مورخ 28/9/1390 و بخشنامه های پیروی آن ( با رعایت بند 1بخشنامه مزبور) جهت ورود و ترخیص ملاک عمل خواهد بود.

2- اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی، برای ترخیص کالاهای ردیف هایی از فهرست ضمیمه ارسالی که در مقابل ستون ملاحظات «‌اخذ محوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی »‌درج گردیده است ، الزامی می باشد.

3- از ترخیص کالاهای ردیف هایی از فهرست ضمیمه ارسالی که در مقابل ستون ملاحظات ، « ثبت سفارش و واردات صورت نپذیرد.» درج گردیده است خودداری نموده و در صورت ارایه ثبت سفارش، در اجرای بخشنامه سریال 299 مورخ 5/9/1390 صرفا پس از هماهنگی با این دفتر، قابل اقدام خواهدبود.

Top