توضیح گمرک در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی ساخت کشور سوریه

تاريخ: 27/3/1391

شماره بخشنامه: 51992/46954/103/3319/73/79

توضیح گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی ساخت کشور سوریه به استناد بخشنامه شماره 46954/91/25483/103/3319/73/74 مورخ 20/3/1391

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 51992/46954/103/3319/73/79 مورخ 24/3/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 46954/91/25483/103/3319/73/74 مورخ 20/3/1391 بدینوسیله اعلام می گردد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موضوع بخشنامه فوق الذکر صرفا در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی ساخت کشور سوریه به استثنای 88 ردیف اقلام فهرست پیوست بخشنامه مزبور می باشد.خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه مزبور مطلب فوق مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

 

Top