بخشنامه گمرک در خصوص شرایط ورود حیوانات خانگی( سگ و گربه ) به کشور مالزی توسط مسافرین خروجی

تاريخ: 4/4/1391

شماره بخشنامه: 53617/21404/113/907/73/84 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط ورود حیوانات خانگی( سگ و گربه ) به کشور مالزی توسط مسافرین خروجی

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره  53617/21404/113/907/73/84 مورخ 30/3/1391 را خطاب به گمرکات مسافری به شرح زیر اعلام نموده است :

به پیوست تصویر نامه شماره 1699413/411 مورخ 2/2/1391 وزارت امور خارجه و ضمائم آن در خصوص شرایط ورود حیوانات خانگی ( سگ و گربه ) به کشور مالزی توسط مسافرین خروجی جهت اطلاع و اقدام مقتضی با رعایت کامل ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 1699413/411 مورخ 2/2/1391 وزارت امور خارجه به شرح زیر است : احتراما ، تصویر یادداشت واصله از سفارت مالزی در تهران در خصوص رعایت مقررات ورود حیوانات خانگی ( سگ و گربه )‌ به مالزی جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد.*یادآور می شود متن یادداشت واصله از سفارت مالزی در تهران به شرح زیر است :سفارت مالزی ضمن اظهار تعارفات خود به اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احتراما به اطلاع می رساند :احتراما،  اطلاعات مربوط به ورود حیوانات خانگی نظیر سگ و گربه به مالزی به حضور ارسال می گردد. ورود حیوانات خانگی به مالزی مستلزم اخذ تائیدیه و مجوز ورود از سازمان خدمات دامپزشکی وزارت کشاورزی و صنایع وابسته مالزی قبل از ترک حیوان خانگی از ایران به مقصد مالزی می باشد . عدم رعایت قوانین مربوط به این موضوع منجر به بازگرداندن حیوان خانگی به ایران و یا اعمال قانون شخص مالک حیوان خانگی برابر با قانون حیوانات مالزی سال 1953 و سال 2006 خواهد شد .فلذا موجب امتنان سفارت مالزی خواهد بود چنانچه آن وزارت محترم اطلاعات مضموم در خصوص قوانین ورود حیوانات خانگی به ویژه سگ و گربه از کشور های خارج از لیست کشور های مجاز را به مبادی ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند جهت اطلاعات بیشتر در خصوص ورود حیوانات خانگی به مالزی به پایگاه اینترنتی www.dvs.gov.mv مراجعه شود .   سفارت مالزی موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجدید می نماید .

Top