توضیحات گمرک ایران در خصوص اصلاح فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی خاور زمین طوس و وفا

تاريخ: 5/4/1391

شماره بخشنامه: 39880/758/22/55/55

توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی خاور زمین طوس و وفا

مدیر کل نظارت برترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 39880/758/22/55/55 مورخ 5/4/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 19048/758/22/55/25 مورخ 9/2/1391 و 23276/758/22/55/36 مورخ 13/3/91 با توجه به ارائه اسناد و مدارک از سوی شرکتهای ذیل و یا احکام صادره از مراجع محترم قضائی خواهشمند است دستور فرمائید فعالیت شرکت های ذیل طبق مفاد بندهای تغییر یافته به شرح ذیل انجام گردد.24/شرکت حمل ونقل بین المللی خاور زمین طوس از بند 2 حذف و در بند 3 لحاظ گردد.شرکت حمل ونقل بین المللی وفا راه از بند 2 حذف و در بند 3 لحاظ گردد.

 

Top