بخشنامه گمرک ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG FOTON سال 2012 ساخت چین

تاريخ: 5/4/1391

شماره بخشنامه: 56196/4264/205/24/87

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست ماشین آلات راهسازی SHANDONG FOTON سال 2012 ساخت چین

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 56196/4264/205/24/87  مورخ 31/3/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 467 مورخ 27/2/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست دو برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی شاندونگ فتون سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت تمام سدید ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 

Top