بخشنامه گمرک در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد تا پایان شهریور ماه 1393

تاريخ: 17/2/1393

شماره بخشنامه: 5036/93/141/791/73/10

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد تا پایان شهریور ماه 1393

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 5036/93/141/791/73/10 مورخ 20/1/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 119007/92-116303/91/73/288-24/6/92 به پیوست تصویر نامه های شماره 54558/210/92 – 26/12/92 مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران شماره 267565/60- 13/12/92 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر تا پایان شهریور 1393 جهت اقدام با رعایت مفاد بخشنامه های پیروی و با رعایت مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 54558/210/92 مورخ 26/12/1392 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: بدین وسیله تصویر نامه شماره 267565/60 مورخ 13/12/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه مبنی بر تمدید اعتبار ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد تا پایان شهریور سال 1393 به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 267565/60 مورخ 13/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرو نامه های شماره 136373/60مورخ 12/6/92 و بنا به درخواست شماره 20941-92 مورخ 11/12/92 شرکت زامیاد در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل ، بدین وسیله به اطلاع می رساند، تمدید اعتبار ساخت داخل محصولات شرکت زامیاد دارای شناسه صنعتی 1026474-117 مطابق جدول زیر تا پایان شهریور ماه سال 1392 مورد تایید می باشد.

Top