بخشنامه گمرک در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تولیدی ایران خودرو دیزل

تاريخ: 3/3/1393

شماره بخشنامه: 15856/93/5539/791/73/40  

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تولیدی ایران خودرو دیزل

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 15856/93/5539/791/73/40 مورخ 7/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است :

به پیوست تصویرنامه شماره 1128/210/93 مورخ 19/1/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه های شماره 276383/60 مورخ 24/12/92 و 278889/60 مورخ 26/12/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل (مذکور در نامه های ضمیمه ) تا پایان شهریور ماه سال جاری و صرفا جهت شرکت فوق ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.* یادآورمی شود متن نامه شماره 1128/210/93 مورخ 19/1/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه های شماره 276382/60 مورخ 24/12/1392 و شماره 278889/60 مورخ 26/12/1392 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص تمدید مدت اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .*یادآور می شود متن نامه شماره 278889/60 مورخ 26/12/1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است : پیرونامه های شماره 72561/60 مورخ 19/3/92 این دفتر و 159474/60 مورخ 9/9/78 دفتر امور اقتصادی و بنا به درخواست شماره 4949 مورخ 25/12/92 شرکت ایران خودرو دیزل (دارای شناسه صنعتی 1029529-117) به اطلاع می رساند اعتبار میزان ساخت داخل محصولات زیر تولیدی شرکت مذکور تا پایان شهریور ماه سال 1393 به شرح ذیل مورد تائید می باشد .1- وانت پیکاب فوتون دیزلی و بنزینی مدل 4*4 به میزان 14 درصد چهارده درصد ، 2- کامیون آکسور 1843 به میزان 14 درصد چهارده درصد.* یادآور می شود متن نامه شماره 276382/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است : پیرونامه شماره 22/6032 مورخ 1/2/1392 این دفتر و بنا به درخواست شماره 2946 مورخ 19/12/92 شرکت ایران خودرو دیزل دارای شناسه صنعتی 411701029529 به اطلاع می رساند اعتبار میزان ساخت داخل محصولات زیر تولیدی شرکت مذکور تا پایان شهریور ماه سال 1393 به شرح ذیل مورد تایید می باشد .1-کامیون کمپرسی آریا مدل HW70/1924LK به میزان 66 درصد شصت و شش درصد .2- کامیون باری آریا مدل HW76/1924L به میزان 65 درصد شصت و پنج درصد .3- اتوبوس YUTONG شهری 12 متری مدل ZK6128HGE به میزان 14 درصد چهارده درصد .4-کامیون سهند 4*6 مدل ZZ3257N3847C به میزان 14 درصد چهارده درصد .5- کامیون کشنده فراز 4*6 مدل ZZ4257N3247C به میزان 14 درصد (ورود اتاق ساخته شده مجاز نمی باشد

Top