بخشنامه گمرک در مورد بلامانع بودن صادرات نخود بدون نیاز به پرداخت عوارض صادراتی

تاريخ: 3/3/1393

شماره بخشنامه: 34122/81 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد بلامانع بودن صادرات نخود بدون نیاز به پرداخت عوارض صادراتی

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 34122/81 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو مفاد بخشنامه ردیف 559 مورخ 21/12/92 موضوع اقلام مشمول ممنوعیت، مجوز یا عوارض صادراتی دربخش کشاورزی به پیوست تصویرنامه شماره 8488/210/93مورخ 22/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام می دارد: با توجه به مصوبه شماره 21087/ت41867مورخ 21/11/ 87 هیئت وزیران، صادرات نخود بدون نیاز به پرداخت عوارض صادراتی بلامانع می باشد.خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب را به واحدها وگمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. * یادآور می شود متن نامه شماره 8488/210/93 مورخ 22/2/1393 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: پیرو بخشنامه های شماره 51876/210/92 مورخ 14/12/1392 در خصوص اقلام کشاورزی مشمول شرایط صادرات و شماره 2106652/93 مورخ 14/2/1393 به اطلاع می رساند در حال حاضر بر اساس مصوبه شماره 21087/ت41867هـ مورخ 21/11/1387 هیات وزیران صادرات نخود بدون اخذ عوارض صادراتی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است .مراتب جهت اطلاع و اقدام به گمرکات اجرایی ارسال می گردد .

Top