بخشنامه گمرک در خصوص نحوه طبقه بندی لامپ های LED ، مبدل حرارتی، گلوتن گندم، لوح های فشرده و DVD

تاريخ: 5/3/1393

شماره بخشنامه: 28233/93/2090/103/3319/73/68 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه طبقه بندی لامپ های LED ، مبدل حرارتی، گلوتن گندم، لوح های فشرده و DVD

مدیر کل دفتر تعیین گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است: 
پیرو بخشنامه 280036/108/11/72/344 -11/12/88 و 118629/108/11/72/186-14/6/90 و 166223/10/11/72/283-18/08/90 براساس نتیجه به دست آمده در پنجاه و دومین نشست کمیته H.S  سازمان جهانی گمرک لامپ های ساخته شده از دیودهای نورافشان(LED) متشکل از دیودهای نورافشان، مبدل الکترونیکی(بالاست) و مبدل حرارتی (Heat Sink) چه دارای کلاهک پیچی و چه دارای اتصال پینیو .... ذیل شماره 85437090 تعرفه طبقه بندی میشود. بارعایت تصمیم آن سازمان مفاد بخشنامه های پیروی بالا کان لمیکن تلقی میگردد. بدیهی است چراغهای با منبعر و شنایی لامپ ها (LED) ذیل ردیف 9405 تعرفه قابل طبقه بندی می باشند.گلوتن گندم: حسب اطلاع واصله در مواردی،اظهار ترخیص گلوتن گندم تحت ردیف تعرفه های یغیر از ردیف تعرفه 11090000 صورت می پذیرد، لذا ضروری است در زمان ترخیص کالای فوق الذکر پس از کسب اظهار نظر دقیق و شفاف آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت کالا نسبت به طبقه بندی صحیح کالا دقت لازم را اعمال نمایند. بدیهی است در خصوص ترخیص کالای فوق الذکر در ردیفی غیر از ردیف 11090000 نسبت به قطع مرور زمان و صدور کسر دریافتی با رعایت مفاد ماده 135 قانون امور گمرکی اقدام لازم معمول نمایند. لوح فشرده و DVD : نظر به رفع ابهام در نحوه و چگونگی طبقه بندی لوح های فشرده و DVD های خام بدینوسیله اعلام می دارد: اساسا لوح های فشرده (CD) و DVD  خام در دو نوع کلی Recordable) R و Rewritable)RW تولید می گردند، که نوع اول پس از یک بار ضبط مجدد نبوده لیکن در نوع دوم، می توان اطلاعات ضبط شده را پاک کرده و مجدا اطلاعات جدید ضبط کرد. با توجه به تفاوت حقوق ورودی بسیار بالای این دو نوع دیسک(85234110 با حقوق ورودی 55 ردصدو 85234190 با حقوق ورودی 6 درصد) و تولید داخلی دیسک (R) در کشور خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ترخیص این نوع دیسک ها دقت بیشتری صورت گرفته تا سوء استفاده احتمالی افراد سود جو جلوگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت ترخیص غیر آنچه در این بخشنامه قید گردیده، دستور فرمایید نسبت به قطع مرور زمان قانونی و صدور کسر دریافتی بر اساس ماده 135 قانون امور گمرکی و بارعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

Top