بخشنامه گمرک در خصوص امکان خروج محمولات شرکتهای اروم سلدوز نگین و شرکت آرمیتیس پرشیا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

تاريخ: 13/3/1393

شماره بخشنامه: 42223/105  

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص امکان خروج محمولات شرکتهای اروم سلدوز نگین و شرکت آرمیتیس پرشیا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 42223/105 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه های شماره 175942/28/165 مورخ 6/11/92 گمرک شهید رجایی بندرعباس ، 14317/19/525/505/92/ص/132 مورخ 14/5/92 گمرک بازرگان و 3437/92/633/525/1042 مورخ 20/2/93 گمرک تهران در خصوص تخلف صادراتی نامبردگان ارسال و اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Top