بخشنامه گمرک در مورد ارزش گمرکی مینی بوس فیات DUCATO ساخت ایتالیا سال 2014

تاريخ: 18/3/1393

شماره بخشنامه: 44546/7549/203/24/112 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ارزش گمرکی مینی بوس فیات DUCATO ساخت ایتالیا سال 2014

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 44546/7549/203/24/112 مورخ 17/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است :

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش مینی بوس فیات DUCATO سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت خودروسازی توسعه بین الملل لوتوس به شرح جدول زیر ارسال می گردد .مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

CFR(EURO)

ITEM DESCRIPTION

MODEL

21512

2/3 MJT L4H2,

ENGINE TYPE :FIA FO48ID

M/V/S 251.HH2.

120HP-4XH.SPEED LIMITED

18+1 PERSON

FIAT DUCATO MINIBUS

Top