بخشنامه گمرک در مورد چگونگی و شرایط واردات انواع بذر به ویژه سیب زمینی

تاريخ: 22/5/1393

شماره بخشنامه:  48710/93/24854/113/73/129 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد چگونگی و شرایط واردات انواع بذر به ویژه سیب زمینی

 معاون مدیرکل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 48710/93/24854/113/73/129 مورخ 21/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است: 

به پیوست تصویر نامه شماره 6858/210/93 مورخ 15/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام تصویر نامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/92 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر چگونگی و شرایط واردات انواع بذور به ویژه سیب زمینی و ضرورت نمونه گیری جهت آزمایش های مربوطه جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/92 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: به استحضار آن مدیریت می رساند به استثناء مفاد ماده 11 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مبنی بر ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر و نهال و مفاد ماده 17 آیین نامه اجرایی آن قانون دال بر موظف بودن صادرکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری به اخذ مجوز از وزارت متبوع و موکول بودن صدور این مجوزها به اخذ گواهی از این موسسه ، خواهشمند است به مدیریت های کلیه گمرکات کشور اعلام فرمایند بدون تایید این موسسه از ترخیص انواع بذور خصوصا سیب زمینی که در این ایام به کشور وارد خواهد گردید و نیاز به نمونه گیری جهت آزمایش های مربوطه دارند، خودداری نمایند. همکاری در رعایت مفاد مواد قانونی مذکور موجب امتنان خواهد بود.

 

Top