تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط تمامی دستگاه های دولتی

17/3/93

ارگان صادر کنندههیئت وزیران
شماره بخشنامه: 26725/ت48462هـ

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده ، قطعات ، ملزومات ، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان ) توسط تمامی دستگاههای دولتی ، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 26725/ت48462هـ مورخ 11/3/1393 را خطاب به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است : 

هیئت وزیران در جلسه 3/2/1393 به پیشنهاد شماره 278440/60 مورخ 26/12/1392 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : 1- خرید کالاهای خارجی ( اعماز کالای ساخته شده ،قطعات ، ملزومات ، تجهیزات وغیره تحت هرعنوان ) دارای تولید مشابه داخلی ، مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است ، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366 –وماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386 – و موارد مستثنی درماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ) وسایر دستگاه ها ، نهادها وعناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام  هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا  از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای ، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند . تبصره – هرگونه تغییر درفهرست یاد شده در کاگروهیبامسئولیت وزرات صنعت معدن و تجارت و با عضویت وزارت خانه های نفت ، نیرو ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی ربط صورت می گیرد .تغییرات فهرست یادشده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود .2- درمواردی که کالای مشابه         داخلی از نظر کیفیت ، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر ، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد ، خرید کالای یادش مجاز خواهد بود.3- در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (1) ، نظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود .تبصره –درصورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند ، دستگاه ها و نهادهای مشمول این آیین نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد. 4- تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است . 5- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 193567/ت43680ک مورخ 1/10/1388 ، شماره 22946/ت44372ن مورخ 4/2/1389 و شماره 145359/ت47364هـ مورخ 23/7/1390 می شود و وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه ، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

 

Top