بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست لیفتراک چینی مارک LIUGONG سال 2012

تاريخ: 27/4/1391

شماره بخشنامه: 72565/7453/202/24/123

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرایس لیست لیفتراک چینی مارک LIUGONG سال 2012

مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 72565/7453/202/24/123 مورخ 23/4/1391 را خطاب به گمرکات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است: 
براساس صورتجلسه کمیته ارزش به شماره 73 مورخ 27/2/1391 به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراک های سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت حفار ماشین ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لیفتراکهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 

Top