بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد تغییر نام کاربری شرکتهای تعاونی های مرزنشین

19/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه:   9951/210/93

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد تغییر نام کاربری شرکتهای تعاونی های مرزنشین برای اظهار حمل الکترونیکی از کد ملی مدیر عامل به شناسه ملی شرکت

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 9951/210/93 مورخ 31/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند نام کاربری شرکتهای تعاونی های مرزنشین برای اظهار حمل الکترونیکی از کد ملی مدیر عامل به شناسه ملی شرکت از تاریخ 1/4/1393 تغییر می یابد لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به شرکتهای تعاونی استانهای مشمول اطلاع رسانی گردد.

 

Top