بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد شرایط واردات انواع بذور به ویژه بذر سیب زمینی و نمونه گیری از محموله ها

21/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه:   6858/210/

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد شرایط واردات انواع بذور به ویژه بذر سیب زمینی و نمونه گیری از محموله ها جهت آزمایش های مربوطه

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 6858/210/93 مورخ 15/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است : 

به پیوست تصویرنامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/1392 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ، سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر چگونگی و شرایط واردات انواع بذر به ویژه سیب زمینی و ضرورت نمونه گیری جهت آزمایش های مربوطه جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد. *یادآور می شود متن نامه شماره 253/56/15775 مورخ 27/12/1392 وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است : به استحضار آن مدیریت محترم می رساند به استناد مفاد ماده 11 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر و نهال مبنی بر ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر و نهال و مفاد ماده 17 آئین نامه اجرائی آن قانون دال بر موظف بودن صادرکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در مقیاس تجاری به اخذ مجوز از وزارت متبوع و موکول بودن صدور این مجوزها  به اخذ گواهی از این موسسه ، خواهشمند است به مدیریت های کلیه گمرکات کشور اعلام فرمایند بدون تائید این موسسه از ترخیص انواع بذور خصوصا سیب زمینی که در این ایام به کشور وارد خواهدگردید و نیاز به نمونه گیری جهت آزمایشهای مربوطه دارند ، خودداری نمایند .همکاری در رعایت مفاد مواد قانونی مذکور موجب امتنان خواهد بود.

 

Top