بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد دفترچه حاوی اطلاعات IPI مربوط به کمباین مدل 1055 محصول شرکت کمباین سازی ایران

27/3/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت 
شماره بخشنامه:  14154/210/93

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد دفترچه حاوی اطلاعات IPI مربوط به کمباین مدل 1055 محصول شرکت کمباین سازی ایران


مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 14154/210/93 مورخ 21/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است: 

به پیوست تصویر نامه شماره 58255/60 مورخ 4/3/1393 دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات منضم به دو جلد دفترچه حاوی اطلاعات IPI مربوط به کمباین مدل 1055 تولیدی شرکت کمباین سازی ایران به میزان 85 % هشتاد و پنج درصد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‎گردد. *یادآور می‎شود متن نامه شماره 58255/60 مورخ 4/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: براساس نامه شماره 92705/152 به تاریخ 1/3/1393 شرکت کمباین سازی ایران بدینوسیله ضمن ارسال یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) کمباین مدل 1055 محصول شرکت کمباین سازی ایران به همراه فهرست قطعات ساخت داخل و فهرست قطعات خارجی معادل 85 درصد ، جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط ، طبق ردیف‎ های تعرفه فصل 98 جدول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام می‎گردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان سال جاری معتبر می‎باشد.

 

Top