بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خروج کالای MEG

7/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه 16887/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص خروج کالای MEG از فهرست اقلام مشمول تنظیم بازار از تاریخ 3/4/1393

 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 16887/210/93 مورخ 4/4/1393 را خطاب به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو نامه شماره 10144/210/93 مورخ 31/2/1393، به پیوست تصویر نامه های شماره 77557/60 مورخ 1/4/1393 و شماره 79600/60 مورخ 3/4/1393 دفتر امور اقتصادی وزارت متبوع مبنی بر موافقت قائم مقام وزیر در امور تجارت در هامش نامه مزبور در خصوص خارج شدن کالای MEG از فهرست اقلام مشمول تنظیم بازار از تاریخ 3/4/1393 ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی اعلام نمایند.

 

Top