تخفیف سود بازرگانی برای واردات خودروهای کم مصرف

8/4/93

تخفیف سود بازرگانی برای واردات خودروهای کم مصرف

گمرک ایران از تخفیف سود بازرگانی برای واردات خودروهای کم مصرف و قطعات منفصله خودروها براساس مصوبه هیأت وزیران خبر داد. بهنقلازگمرکایرانفرودعسگریمدیرکلمرکزواردات وامور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب نامه شماره 19122/ت/42281ک مورخ 1/2/88 هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در یک‌صد( 100 )کیلومترمسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 16139 مورخ 7/3/93 سازمان ملی استاندارد و نامه‌های شماره 1561/10/100/93 مورخ 27/2/93 و 6280/10/100/92 مورخ 12/9/92 ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال میگردد.این بخشنامه اضافه می‌کند: خواهشمند است دستور فرمایید براساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف ،مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.

 

Top