مامور پیگیری موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین ایران و عراق تعیین شد

22/4/93

ارگان صادر کنندههیئت وزیران

مامور پیگیری موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین ایران و عراق تعیین شد

 هیات دولت وزارت امور اقتصادی ودارایی را مامور پیگیری موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت های ایران و عراق کرد.هیات وزیران در جلسه 8/4/1393 و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم وانعقاد توافق نامه های بین المللی –مصوب 1371موافقت کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهوری (امور توافق های بین المللی )و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره ، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عراق ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدامات لازم و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی انجام دهد.همچنین بر اساس این مصوبه در مورد تعریف قلمرو در این موافقتنامه نظر وزارت امور خارجه ملاک خواهد بود.این مصوبه در تاریخ 11/4/1393 از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است .

 

Top