بخشنامه سازمان توسعه تجارت در مورد ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی

29/4/93

ارگان صادر کنندهسازمان توسعه تجارت
شماره بخشنامه: 22138/210/93 

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 42210/ت 50544 هـ مورخ 18/4/1393 هیئت وزیران در مورد ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی در زمینه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، بازنگری در فهرست اقلام قابل ورود از طریق مبادلات مرزی و سایر تسهیلات تجاری

 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 22138/210/93 مورخ 25/4/1393 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر مصوبه شماره 42210/ت 50544 هـ مورخ 18/4/1393 هیئت وزیران در خصوص ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی در زمینه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، بازنگری در فهرست اقلام قابل ورود از طریق مبادلات مرزی و سایر تسهیلات تجاری جهت اطلاع و اقدام مطابق مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.  * یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 42210/ت 50544 هـ مورخ 18/4/1393 هیئت وزیران به شرح زیر است:  هیئت وزیران در جلسه 11/4/1393 به پیشنهاد شماره 19076 مورخ 13/2/1393وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- متن زیر به عنوان تبصره به بند (2) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16هـ مورخ 6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود: تبصره –مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری ، پنج سال تعیین میگردد. 2- ثبت سفارش کالا های متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی در گمرک ، ازطریق سامانه وزارت صنعت  ، معدن                                           و تجارت قابل انجام می باشد. 3- در اجرای ماده (12) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه، نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر نمایند. 4- گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید.5- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت وارد کنندگانی که صد در صد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نماید.تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پروندهای مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار، وارد کننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.7- متن زیر به عنوان تبصره به بند "ج" ماده (3) آییننامهاجراییقانونامورگمرکیموضوعتصویبنامهشماره 262758/ت 47775هـمورخ 29/12/1391 اضافهمیشود: تبصره–مسئولیتپیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه دهد.8- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاد نماید که طی سال های 1393 تا 1396 تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد. 9- به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.

 

Top