بخشنامه ممنوعيت فروش وصادرات MTEBتوسط شركت شيمي باف تا اطلاع ثانوي

متن: ناظرين محترم گمركات استان
،مديران كل،مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 9075/210/95 مورخ 18/02/95 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصوير نامه شماره 4959 مورخ 25/01/95 شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ، مبني بر اينكه شركت شيمي بافت تا اطلاع ثانوي مجاز به فروش و يا صادرات محصول MTBE نبوده و مي بايست كل توليد خود را تحويل شركت پالايشي نفت آبادان نمايدارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت ساير مقررات مربوطه و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه گمركات تابعه نيز ابلاغ نمايند.

Top