اعلام فهرست شركتهای تابعه وزارت نفت

 ناظرين /مديران كل /مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
ضمن اعلام لغومفاد بخشنامه 56053/94/74 مورخ 30/3/94 موضوع اعلام فهرست شركتهاي تابعه وزارت نفت، بپيوست تصوير نامه شماره 117613 مورخ 16/3/95 معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت منضم به چهار برگ تصوير آخرين فهرست شركتهاي تابعه وزارت نفت موضوع ماده 14 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ( بخشنامه رديف 77 مورخ 30/3/88) جهت اقدام با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال ميگردد .
لازم بذكر است مطابق مندرجات ماده 14 دستورالعمل اصلاحي ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركتهاي تابعه وزارت نفت مشمول شركتهايي مي باشد كه بيش از 50 درصد از سهام آنها متعلق به وزارت نفت باشد.

Top