لزوم اخذ اسناد صادراتي به صورت الكترونيكی

متن: ناظرين محترم گمركات استان ها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرائي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 اين دفتر با عنايت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 رياست كل محترم ، به منظور دسترسي به گمرك ديجيتال و راه اندازي و توسعه سامانه يكپارچه الكترونيكي گمركي و استقرار كامل پنجره واحد تجارت فرامرزي، دستور فرماييد ضمن اجراي مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1 /95 نسبت به پذيريش كليه فرآيندهاي مرتبط با انجام تشريفات صادرات كالا و ترخيص آن به صورت مكانيزه و نيز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونيكي و در خصوص حذف فيزيكي اسناد به قيد فوريت اقدام نمايند . همچنين لازم به ذكر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشريفات گمركي ( مذكوردر ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ) درسيستم پنجره واحد تجارت فرامرزي به درستي اسكن ومنضم به اظهارنامه الكترونيكي شده و هرگونه ظهر نويسي و يادداشت هاي مرتبط بصورت سيستمي در اظهارنامه هاي الكترونيكي ثبت گردد به نحوي كه در سامانه جامع امور گمركي قابل رويت باشد.

Top