بخشنامه در خصوص امكان انجام دور اظهاري در گمركات

متن: ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرائي مستقل

باسلام و احترام
در اجراي مصوبات جلسه مورخ 14/4/95 در حوزه معاونت محترم فني و امور گمركي و بنابر اعلام نماينده محترم پژوهشكده دانشگاه تهران ، امكان انجام دور اظهاري در گمركات تفويض اختيار شده خروج موقت و نيز تسويه سيستمي در گمركات مبداء در سامانه جامع امور گمركي فراهم گرديده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ 1/5/95 ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره 238 سال 92 اين دفتر و ساير بخش نامه ها و مواد قانوني ذيربط نسبت به پذيرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاري اقدام به عمل آمده ودر صورت مشاهده هر گونه مشكل احتمالي در اين خصوص مراتب را به دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات منعكس نمائيد .

Top