بخشنامه اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده 4 شرکت

متن: گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )

موضوع: اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده شركت هاي پيشگام سامان فرس – پتروايمن پارس آسيا- پتروسام البرز- لوشان پالايش

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 2529 /95/ص مورخ 30/04/95 معاونت محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام فهرست شركت هايي كه محصولات توليدي آنها استاندارد سازي شده است به شرح جدول پيوست ، ارسال و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي كه نام آنها در جداول ضميمه نامه صدرالذكردرج گرديده است، مجاز مي باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده) خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري معتبرمربوطه با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستادمذكور و ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايند.

Top