بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل وانت دوگانه سوز مدلZ 24 LX و کامیون ایویکو مدل ATV 20 T 42 TH تولید شرکت زامیاد

تاريخ: 17/5/1391

شماره بخشنامه: 84578/91/79579/702/17954/73/148

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل وانت دوگانه سوز مدلZ 24 LX و کامیون ایویکو مدل ATV 20 T 42 TH تولید شرکت زامیاد تا مورخ 31/6/1391

مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 84578/91/79579/702/17954/73/148 مورخ 9/5/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 57274/43597/702/17945/73/105 مورخ 18/3/1389 و شماره 9539/702/17945/73/24 مورخ 26/1/1391 به پیوست تصویرنامه شماره 2102173/91 مورخ 2/5/1391 سازمان توسعه تجارت و دو فقره نامه شماره 100651/60 مورخ 11/4/1391 و 103553/60 مورخ 14/4/1391 اداره کل امور اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل وانت دوگانه سوز مدل Z 24 LX شصت و نه درصد  و کامیون ایویکو مدل ATV 20 T 42 TH هیجده درصد تولید شرکت زامیاد تا مورخ 31/6/1391 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.  *یادآور می شود متن نامه شماره 2102173/91 مورخ 2/5/1391 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: با احترام، به پیوست تصویرنامه های شماره 103553/60 مورخ 14/4/1391 و شماره 100651/60 مورخ 11/4/1391 دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل کامیون ایویکو AT 720 و وانت دوگانه سوز LX به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 100651/60 مورخ 11/4/1391 وزارت صنعت،معدن و تجارت به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 51232/60 مورخ 25/2/1389 و بنا به درخواست شماره 6509-91 مورخ 28/3/1391 شرکت زامیاد و مطابق اعلام نظر دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه به اطلاع می رساند: اعتبار میزان ساخت داخل وانت دوگانه سوز مدل Z  24 LX (شوکا LX) تا 31/6/1391 تمدید می گردد. بدیهی است سایر مفاد نامه فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است. *یادآور می شود متن نامه شماره 103553/60 مورخ 14/4/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:پیرو نامه های شماره 46918/60 مورخ 19/2/1389 و شماره 232621/60 مورخ 24/11/1390 و بنا به درخواست شماره 6766-91  مورخ 31/3/1391 شرکت زامیاد و مطابق اعلام نظر دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه به اطلاع می‌رساند:اعتبار میزان ساخت داخل کامیون ایویکو مدل ATV 20 T 42 TH تا 31/6/1391 تمدید می گردد.بدیهی است سایر مفاد نامه فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است.

Top