بخشنامه شرايط و ضوابط صادرات سيب درختي

متن: ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 1614/501/95 مورخ 4/5/95 قائم مقام وزير در امور بازرگاني وزارت جهادكشاورزي درخصوص شرايط وضوابط صادرات سيب درختي براي استفاده از تسهيلات بند 5 مندرجات ذيل يادداشت فصل 8 قانون مقررات صادرات وواردات ارسال مي گردد . خواهشمنداست دستور فرمائيد حسب مفاد مندرج در نامه يادشده به هنگام پذيرش محمولات صادراتي سيب درختي ضمن هماهنگي باسازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه به منظور معرفي نماينده مجاز جهت تعيين واعلام نظر مطابق شرايط يادشده راجع به محمولات اظهاري سيب درختي اقدام گردد.
لازم است بارعايت سايرقوانين و مقررات مربوطه مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ و برحسن اجراي امر نظارت مستمر را معمول نمايند .

Top