بخشنامه اخذ اسناد خريد مواد اوليه بدون واسطه از مراجع رسمي معرفي شده

متن: ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
پيرو بند 2 بخشنامه رديف 321 مورخ 29/9/91 موضوع اخذ اسناد خريد مواد اوليه بدون واسطه از مراجع رسمي معرفي شده به پيوست تصوير نامه شماره 2896/95/ص - مورخ 25/05/95 مديركل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص مجاز بودن استفاده ازمحصولات توليدي ناشي از برش مواد نفتي استاندارد سازي شده ديگر واحد هاي توليدي ( بغير از پالايشگاهها و پتروشيمي هاي مرجع معرفي شده ) به عنوان ماده ي اوليه در فرآيند توليد محصولات جديد واحدهاي توليدي (مطابق پروانه بهره برداري مربوطه )ارسال و اعلام مي دارد: چنانچه محصول توليد شده توسط واحدهاي توليدي (بشرط استانداردسازي ، درج در پروانه بهره برداري آن واحد و ارائه اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه به نرخ بين المللي صادره از واحدهاي مرجع معرفي شده) بعنوان مواد اوليه مورد استفاده در محصول توليدي(مطابق با پروانه بهره برداي) ساير واحدهاي توليدي قرار گيرد پس از اخذ اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه محصول خريداري شده (بعنوان مواد اوليه )با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل ستاد اقدام نمايند.

تصویر:

Top