بخشنامه در خصوص آزادسازی صادراتی چای

 ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 559 مورخ 21‏/12‏/92 (بند 28) موضوع آزاد سازی صادرات چای ، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 44122‏/ت 52573 مورخ 19‏/4‏/95 هیأت محترم وزیران مبنی بر اعلام برخی موارد راجع به صادرات محمولات چای سنواتی ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید به هنگام پذیرش محمولات صادراتی چای سنواتی نسبت به رعایت بند های مرتبط با وظایف آن گمرک اقدام نموده ومراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20‏/11‏/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Top