بخشنامه در خصوص اعطای تسهیلات برای کالاهی صادراتی به کشور روسیه

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: اعطای تسهیلات برای کالاهای صادراتی به کشور روسیه جهت عبور سریع از مرز گمرکی

باسلام و احترام
در راستای اجرای مطلوب مفاد پروتکل کریدور تسهیل (سبز) گمرکی منعقده فی مابین گمرکات جمهوری اسلامی ایران و روسیه و بمنظور حداکثر استفاده صادرکنندگان کشور از فرصت ایجاد شده برای صادرات کالاهای ایرانی به کشور مذکور، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن هماهنگی با سازمان ها ی همجوارمرتبط در امر صادرات آن استان جهت فراهم سازی بسترهای مناسب و تسهیل امور صادرات به شرح فوق و اطلاع رسانی کامل به صادرکنندگان پیرامون چگونگی امکان استفاده از تسهیلات مقرر، نسبت به اعطای تسهیلات گمرکی ویژه درخصوص انجام تشریفات صدور و عبور سریع کالاهای صادراتی مشمول پروتکل موصوف از مرزهای گمرکی تعیین شده اقدامات لازم معمول نمایند.

رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاونت محترم فنی و امور گمرکی بازگشت به ارجاع نامه شماره 45359 مورخ 11‏/3‏/95 دفتر همکاری های بین الملل جهت استحضار.
2‏- دفتر همکاری های بین الملل بازگشت به نامه شماره 45359 مورخ 11‏/3‏/95 جهت آگاهی.

Top