بخشنامه در خصوص بخشنامه ردیف 194 مورخ 3‏/6‏/95

ناظرین‏/ مدیران کل‏/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بند (5) بخشنامه ردیف 194 مورخ 3‏/6‏/95 درخصوص امکان استفاده واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی مستقر در قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) از تسهیلات موسوم به انبار (مخازن) اختصاصی موضوع ماده 27 قانون امور گمرکی، به پیوست تصویر سه برگ چک لیست بازدید از مخازن اختصاصی مذکور مربوط به شرایط عمومی مخازن اختصاصی ارسال و اعلام می دارد:
کلیه امور مربوط به ارائه تسهیلات تعیین شده به تولید کنندگان واجد شرایط اعلامی، منوط به :
1- پذیرش درخواست ذینفع از سوی گمرک اجرایی و بررسی و بازدید ازمخازن مورد درخواست و مطابقت شرایط واحد تولیدی و مخازن مورد بهره برداری با چک لیست پیوستی توسط اکیپ تعیین شده .
2- ارسال چک لیست تکمیل شده بهمراه مبلغ دیماند تعیین شده به دفتر صادرات .
3- متعاقبا مستندات ارسالی توسط این دفتر بررسی و در صورت تایید به منظور انعقاد قرارداد به حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال می گردد.
4- پس از موافقت محترم توسعه منابع و تنظیم قرارداد گمرکات اجرایی مطابق ضوابط تعیین شد در خصو ص صادرات فرآورده ها ی نفتی نسبت به انجام تشریفات صدور اقدام نمایند.
5- لازم به ذکر می باشد مفاداین بخشنامه صرفابه گمرکات تخصصی و مجاز به صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی تفویض اختیار شده می باشد.

Top