بخشنامه در خصوص تأکید بر لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه برای صادرات 17 قلم کالا

 ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: تأکید بر لزوم اخذ مجوز وزارت امورخارجه صرفأ برای صادرات تعداد 17 قلم کالای مشمول کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی
باسلام و احترام،
پیرومفاد بخشنامه های شماره 183614‏/93‏/429 مورخ 8‏/10‏/94 و 171863‏/94‏/297 مورخ 9‏/9‏/94 مرکز واردات وامورمناطق آزادوویژه به پیوست تصویر نامه شماره241873 ‏/94 مورخ 17‏/12‏/94مرکز یادشده بهمراه تصویرنامه شماره 133606‏/94 مورخ 15‏/7‏/94 دفتر همکاری های بین الملل به انضمام نامه شماره 3763992‏/613 مورخ 13‏/7‏/94 وزارت امور خارجه درخصوص شمول مجوز ازدبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی مستقردروزارت امورخارجه برای صادرات 17 ماده مندرج درجدول شماره 3 ضمیمه کتاب مقررات صادرات وواردات به مقصد کشورهای غیرعضوکنوانسیون سلاحهای شیمیایی (مصر،میانمار،آنگولا،کره شمالی ورژیم صهیونیستی) ارسال وتأکید می دارد: لزوم اخذ مجوز فوق الذکر صرفا جهت صادرات کالاهای مورد اشاره با شرایط مندرج در نامه وزارت امور خارجه می باشد.(ضمنأ ممنوعیت هرگونه معامله تجاری بارژیم اشغالگر قدس وفق ماده 9ایین نامه اجرایی ق.م.ص.و نیز مدتوجه قرارگیرد).
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20‏/11‏/85 به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.


رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار .

2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم مرکز واردات وامورمناطق آزاد وویژه جهت آگاهی

Top