بخشنامه در خصوص اصلاح عوارض صادراتی پوست خام، سالامبور، وت بلو بزی و گوسفندی

با سلام،
پیرو بخشنامه های ردیف 84 مورخ 30‏‏/2‏‏/93 (فهرست 14 ردیف کالاهای مشمول عوارض صادراتی طبق جداول ضمیمه بخشنامه) ، 532مورخ 25‏/12‏/93 وهمچنین بخشنامه ردیف 64 مورخ 16‏/3‏/96 به پیوست تصویر نامه شماره 17091‏/210‏/96 مورخ 07‏/04‏/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره 1232522 مورخ 31‏/3‏/96 شورای محترم اقتصاد، موضوع اصلاح عوارض صادراتی «پوست خام»، «سالامبور»، «وت بلو» بزی و گوسفندی و نیز چند قلم کالاهای کشاوزی ارسال واعلام می دارد :
الف : براساس مندرجات جدول شماره 1 نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد 6 ردیف کالاهای مشمول مصوبه شماره 89843 مورخ 29‏/7‏/93 منضم به بخشنامه ردیف 532مورخ 25‏/12‏/93 مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد.
ب : براساس مندرجات جدول شماره 2 نامه فوق الذکر ، میزان عوارض صادراتی برای تعداد 6 ردیف کالاهای مشمول مصوبات شماره 92309مورخ 7‏/6‏/87‏- 3326‏/ت708مورخ 19‏/1‏/87و 83807‏/ت36013مورخ 15‏/7‏/85 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه ردیف 84مورخ 30‏/2‏/93 مطابق درصد های مصوب اخیر اصلاح می گردد .
ضمنا سایر اقلام صادراتی مشمول عوارض موضوع بخش نامه های صدرالاشاره که در بخش نامه های موصوف به آن اشاره نشده است کماکان به قوت خود باقی است .
لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

رونوشت:
1‏- جناب آقای علی آبادی مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران جهت آگاهی

Top