بخشنامه در خصوص شفاف سازی اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی

باسلام و احترام
با عنایت به نامه شماره 4175‏/95‏/ص مورخ 24‏/8‏/95 مدیر کل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت برحمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع شفاف سازی اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت محموله های نفتی صادراتی سازمان ملی استاندارد و با عنایت به مصوبات جلسه مشترک دفتر صادرات، دفتر حقوقی و مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته (مورخ 11‏/11‏/95 ) اعلام میداردچنانچه:
1- مطابق اعلام نظرکارگروه فنی استاندارد، نتیجه آزمون با اظهار صاحب کالا مطابقت نداشته باشد و نیز درصدی فرآورده یارانه ای خارج از ماهیت در محموله وجود داشته باشد، لازم است گمرک ذیربط اقدامات قانونی جهت اعلام جرم قاچاق به میزان درصد اعلامی خارج از ماهیت را پیگیری نماید.
2- مطابق نظر کارگروه فنی استاندارد، نتیجه آزمون با اظهار صاحب کالا مطابقت داشته باشد و نیز درصدی فرآورده یارانه ای خارج از ماهیت در محموله وجود داشته باشد، در صورتیکه میزان فرآورده خارج از ماهیت حداکثر تا 10 اعلام شده باشد، موضوع مشمول پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده 16 دستورالعمل ستاد میگردد. لیکن در صورتیکه میزان فرآورده خارج از ماهیت بیش از 10 اعلام شده باشد، لازم است گمرکات اجرایی از پذیرش موضوع امتناع نموده و مجدداً مراتب را از کارگروه استعلام نمایند.
3- در صورتیکه مطابق نظر کارگروه فنی استاندارد، نمونه فاقد مواد یارانه ای بوده و در عین حال با فرمولاسیون اظهاری مغایرت داشته باشد، کارگروه میبایست ماهیت نمونه را مشخص نماید تا بتوان مطابق قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی آن در خصوص محموله اظهارشده تعیین تکلیف نمود.همچنین لازم است فرمولاسیون محموله اظهاری از سوی کارگروه اعلام گردد تا ملاک کسر اسناد منشأ قرار گیرد. بدیهی است چنانچه جوابیه کارگروه متضمن تعیین موارد اشاره شده نباشد، باید مجدداً مراتب به صورت مشخص از آن مرجع استعلام گردد. لیکن مدیران محترم گمرکات اجرایی به نحوی عمل نمایند تا با عنایت به صراحت نظر کارگروه مبنی بر «فقدان مواد یارانه ای در محموله»، چنانچه بر اساس ماهیت تعیین شده برای محموله اظهاری، مراتب مشمول مقررات قاچاق نگردد، مکاتبات تکمیلی با کارگروه منجر به معطلی غیرضروری محمولات صادراتی یا تضامین اخذ شده نگردد.
4- ازآنجائیکه وصول مابه التفاوت های اشاره شده در بالا، حسب ماده 7 قانون امورگمرکی برعهده گمرک نمی باشد لذا در صورت عدم پرداخت، مشمول ماده 135 قانون موصوف تلقی نمیگردد.
5- در خصوص محموله های صادراتی اظهاری که پس از انجام تشریفات صدور تا حصول نتیجه قطعی کارگروه فنی استاندارد در گمرک نگهداری میگردد و وصول نتیجه مبتنی بر پرداخت مابه التفاوت می باشد، خروج محموله اظهاری منوط به واریز وجه مابه التفاوت به حساب وزارت نفت نزد خزانه و ارائه رسید پرداخت به گمرک اجرایی می باشد.
6- در مواردی که مطابق تسهیلات قانونی و مقرراتی موجود، محموله صادراتی اظهاری قبل از وصول اعلام نظر کارگروه فنی استاندارد با تودیع تعهد و یا تضمین از گمرک خارج شده باشد، پس از اعلام نظرقطعی کارگروه فنی استاندارد مبنی بر شمول پرداخت مابه التفاوت، گمرک اجرایی مکلف می باشد ضمن ابلاغ مراتب به ذینفع جهت پرداخت وجوه متعلقه به حساب مربوطه، موضوع را بمنظور پیگیری به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت اعلام نماید.
بدیهی است مفاداین بخشنامه فقط درگمرکات مجاز به صادرات فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز نافذ بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات صرفاً جهت آگاهی می باشد.

Top