محموله های صادراتی اظهاری شرکت «صنایع نفت نکاء»

تاريخ: 5/10/1391

شماره بخشنامه: 185124/329 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور محموله های صادراتی اظهاری شرکت «صنایع نفت نکاء» پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 185124/329 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 152612/108540/136122/747/859/71/250 مورخ 01/08/90 با عنایت به وصول سوابقی از کارگروه فنی استاندارد مبنی بر وجود مواد یارانه ای( فاقد اسناد مثبته خرید) در محموله صادراتی اظهاری شرکت «صنایع نفت نکاء»، اعلام می دارد: مطابق بند 9 بخشنامه شماره 46570/91/747/859/71/73 مورخ 17/3/91 معاون فنی و امور گمرکی، خروج محمولات بعدی شرکت موصوف صرفاٌ پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد. لذا شایسته است ضمن اقدام، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Top