نحوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

تاريخ: 10/10/1391

شماره بخشنامه: 188368/91/1/207/24/339

توضیحات گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 188368/91/1/207/24/339 مورخ 10/10/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 238563/24/382-30/11/90 ریاست کل و 53004/747/3/71/57 مورخ 6/3/88 دفتر صادرات موضوع بهره برداری گمرکات از ارزشهای مصوب صادراتی مندرج در سایت ارزش سازمان توسعه تجارت ایران و پیرو مصوبات جلسه مورخ 22/9/91 و در اجرای مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی و انتقال وظایف کمیته دائمی قیمت گذاری کالاهای صادراتی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران، (دفتر بررسی و تعیین ارزش) اعلام می دارد: گمرکات اجرایی موظف می باشند در زمان صدور کالا با رعایت ماده 16 قانون امورگمرکی جهت تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی، کماکان به صورت روزانه به سایت ارزش به نشانی www.arzesh.tpo.ir مراجعه و از آخرین قیمت ها و تغییرات احتمالی اطلاع حاصل و نسبت به تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی اقدام نمایند و در صورت نبود قیمت پایه صادراتی، ضمن بررسی ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا با درج عبارت «فاقد هرگونه اعتبار جهت تسهیلات صادراتی از جمله جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات و...» بر روی پروانه و اظهارنامه صادراتی، ظرف مدت 48 ساعت نسبت به ارسال اسناد و مدارک مربوط از قبیل (تصویر متن و ظهر اظهارنامه صادراتی، لیست عدلبندی، کاتالوگ، فاکتور خرید در صورت وجود و جوابیه آزمایشگاه بر حسب نوع کالا) را جهت تعیین ارزش گمرکی صادراتی به دفتر بررسی و تعیین ارزش ارسال و از ارسال به دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران خودداری نمایند. بدیهی است کالاهای مشمول عوارض صادرات صرفاً پس از تعیین و اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش قابل صدور خواهد بود. مقتضی است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.

Top