درج اطلاعات کامل کالا در ظهر اظهارنامه مربوطه برای کالاهای عبور داخلی

تاريخ: 13/10/1391

شماره بخشنامه: 176063/815/1/55/214

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد درج اطلاعات کامل کالا در ظهر اظهارنامه مربوطه برای کالاهای عبور داخلی

مدیر کل نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 176063/815/1/55/214 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو تاکیدات و دستورالعمل های ابلاغی خصوصاً بخشنامه شماره 199982/726/1/55/55 مورخ 6/10/90 معاونین حقوقی و نظارت و فنی و امور گمرکی و با توجه به اینکه ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی صرفاً ناظر بر کالاهای عبور خارجی بوده ، ولی متاسفانه مشاهده می شود برخی از گمرکات این موضوع را به کالاهای عبور داخلی نیز تسری داده و بدون ارزیابی، محموله ها را اجازه خروج از گمرکات می دهند. لذا ضرورت دارد که در هنگام پذیرش اظهارنامه کالاهای عبور داخلی نسبت به انجام ارزیابی کامل کالا مبادرت نموده و اطلاعات کامل کالا در ظهر اظهارنامه مربوطه برای اطلاع گمرک مقصد درج گردد. شایان ذکر است با توجه به تاکید بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات و تشریفات گمرکی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده احتمالی ارزیابی محموله های عبور داخلی الزامی می باشد و هیچگونه توجیهی مبنی بر بروز کندی در انجام امور جاری قابل پذیرش نخواهد بود.

Top