تغییرات طبقه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی

تاريخ: 4/11/1391

شماره بخشنامه: 203552/758/22/55/244

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تغییرات طبقه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی زورق دریا، نورهان، روانسر، کارانه بار، ره انجام، رابط، دشت نوردان گرگان، پایاب بار، کوشش کارکنبد، سیوان پارس، میانکاله بار، حنان ترابر شرق، سبز ارنگ مهر و دنیا ران توس

دفتر نظارت برترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 203552/758/22/55/244 را به شرح زیر اعلام نموده است:پیرو بخشنامه شماره 192800/758/22/55/235 مورخ 17/10/91 مقتضی است دستور فرمائید تغییرات مورد اشاره مطابق با بندهای زیر صورت گیرد. 1- شرکت حمل و نقل بین‌المللی زورق دریا به دلیل پرونده قضائی از بند 3 الف حذف و در بند 2 لحاظ گردد. 2- شرکت حمل و نقل بین‌المللی نورهان بدلیل عدم رعایت بخشنامه معاونین حقوقی و نظارت امور گمرکی در بند 2 لحاظ گردد. 3- شرکت حمل و نقل بین‌المللی روانسر ترابر به استناد نامه سازمان راهداری در بند 2 لحاظ گردد. 4- شرکت حمل و نقل بین‌المللی کارانه بار به استناد نامه سازمان راهداری در بند 2 لحاظ گردد. 5- شرکت حمل و نقل بین‌المللی ره انجام به دلیل عدم تسویه کارنه تیر در بند 3 الف لحاظ گردد. 6- شرکت حمل و نقل بین‌المللی رابط به استناد نامه سازمان راهداری از بند 2 حذف گردد. 7- شرکت حمل و نقل بین‌المللی دشت نوردان گرگان با توجه به تسویه پروانه ورود موقت از بند 2 حذف و در بند 3 الف لحاظ گردد. 8- شرکت حمل و نقل بین‌المللی پایاب بار به استناد نامه پیرانشهر در بند 3 الف لحاظ گردد. 9- شرکت حمل و نقل بین‌المللی کوشش کارگنبد به استناد نامه بندرلنگه در بند 3 الف لحاظ گردد. 10- شرکت حمل و نقل بین‌المللی سیوان پارس بدلیل پرداخت حقوق ورودی در بند3 الف لحاظ گردد. 11- شرکت حمل و نقل بین‌المللی میانکاله بار بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 2 حذف گردد. 12- شرکت حمل و نقل بین‌المللی حنان ترابر شرق بدلیل تسویه ردیف مرزی از بند 2 حذف گردد. 13- شرکت حمل و نقل بین‌المللی سبز آرنگ مهر در بند 3 الف لحاظ گردد. 14- شرکت حمل و نقل بین‌المللی دنیا ران توس در بند 3 الف لحاظ گردد.

Top