شرایط قرنطینه نباتی واردات موز از کشور ویتنام

تاريخ: 16/2/1392

شماره بخشنامه: 10198/5919/740/73/14

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط قرنطینه نباتی واردات موز از کشور ویتنام

مدیر کل مرکز واردات وامو مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 10198/5919/740/73/14 مورخ 27/1/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 159-210/92 -20/1/92 سازمان توسعه تجارت ایران به انضمام تصویرنامه شماره 9107/6/91 -21/12/91 وزارت جهاد کشاورزی بهمراه کلیه ضمائم مربوطه در خصوص شرایط قرنطینه نباتی واردات موز از کشور ویتنام جهت اقدام برابر مقررات ارسال میگردد.

 

Top