حقوق ورودی 8 ردیف تعرفه کالاهای اساسی در سال 1392

تاريخ: 5/3/1392

شماره بخشنامه: 33284/92/32868/113/73/73

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق ورودی 8 ردیف تعرفه کالاهای اساسی در سال 1392

مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 33284/92/32868/113/73/73 مورخ 28/2/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصاویر نامه های شماره 2101043/92 مورخ 24/2/1392 و 2101111/92 مورخ 25/2/1392 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و تصویر نامه شماره 53955/60 مورخ 23/2/1392 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخصوص حقوق ورودی کالاهای اساسی هشت ردیف فهرست مندرج در نامه فوق الذکر (به استثناء ردیف سه که متعاقباً و پس از مشخص شدن ردیف تعرفه مربوطه اعلام خواهد شد) جهت اقدام کمافی السابق و با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 2101043/92 مورخ 24/2/1392 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: با احترام، با عنایت به تمدید مصوبات کارگروه اقتصادی برای سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره 53955/60 مورخ 23/9/1391 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی پیرامون تمدید مصوبات معاونت مذکور درخصوص کالاهای اساسی در سال 1392 به مدت 6 ماه جهت اقدام مقتضی و اعلام به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 1111/210/92 مورخ 25/2/1392 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 73113 مورخ 24/2/1392 پیرامون تمدید مصوبات معاونت توسعه بازرگانی داخلی بدینوسیله فهرست کالاهای وارداتی به شرح جدول ذیل جهت اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

ردیف

نام کالا

شماره تعرفه

حقوق ورودی

توضیحات

1

برنج

10063000

12

 

2

شکر خام

17011100

17011200

2

 

3

شیرخشک صنعتی

-

2

با مجوز معاونت توسعه بازرگانی داخلی

4

ذرت دامی

10051020

2

 

5

جو

1003

2

 

6

گندم

1001

2

 

7

گوشت قرمز

0202

2

 

8

گوشت مرغ

02071200

02071100

2

با مجوز معاونت توسعه بازرگانی داخلی

* یادآور می شود متن نامه شماره 53955/60 مورخ 23/2/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: احتراماً، با استناد به مصوبات مورخ 22/1/92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دائر بر تفویض مجوز اختیارات ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه مورخ 1/1/92 به مدت 6 ماه در سالجاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استحضار رساند کلیه اطلاعیه های سال 1391 درخصوص واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری به سالجاری (از 1/1/92) مجدداً قابل اجرا می باشد مقرر فرمائید مراتب در اسرع وقت جهت اجرا مبادی ذیربط ابلاغ گردد.

Top